Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Устройствен правилник на Община Силистра


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в Общинската администрация на община Силистра.

Чл.2. В състава на общината влизат 19 населени места, в това число: гр. Силистра, 8 кметства и 10 кметски наместничества.

Чл.3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му на орган на изпълнителната власт.

Чл.4. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Глава втора
КМЕТ НА ОБЩИНА

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.5. (1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.

(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.

(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на Общинската администрация и представлява общината.

(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от законите на Р България, актовете на Общинския съвет и решенията на населението.

Чл.6.(1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от секретаря и заместник - кметове, броят на които се определя от Общински съвет – Силистра със структурата на общинска администрация.

(2) Кметът на Община Силистра делегира със заповед правомощия на заместник -кметовете и определя техните функции.

(3) Кметът на Община Силистра определя със заповед заместник - кмет, който го замества при отсъствието му от общината.

(4) Кметът на общината, в изпълнение на своите функции, които са от неговата обща компетентност, може по силата на законите да делегира изрично и писмено отделни свои правомощия на секретар на общината, заместник - кмет, кметове на кметства, кметски наместници, на ръководителите на бюджетните звена и на други длъжностни лица от общинската администрация.

Чл.7. Кметът на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.

Раздел II
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл.8. (1) Кметът на общината:

 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. внася за одобрение от Общинския съвет структурата на Общинската администрация;
 3. назначава и освобождава от длъжност секретаря на общината, заместник-кметовете на Общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в Общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, и налага предвидените от Закона дисциплинарни наказания;
 4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
 6. организира поемането и управлението на общинския дълг;
 7. организира изпълнението на дългосрочните програми;
 8. организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на Общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 3-дневен срок от издаването им;
 9. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;
 10. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, кметските наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;
 11. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 12. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
 13. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
 14. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от Общинската администрация;
 15. осигурява организационно - техническото обслужване на Общинския съвет;
 16. утвърждава Устройствения правилник на Общинската администрация;
 17. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
 18. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
 19. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);
 20. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;
 21. утвърждава длъжностното разписание на служителите в Общинската администрация;
 22. прави публичен отчет пред Общинския съвет и населението на общината;
 23. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
 24. представлява общината пред физически и юридически лица, и пред съда.

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет.

(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.


Преглед на пълния Устройствен правилник в PDF формат