Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-257 / 25.02.2014г.


ДО
Пенка Стойкова Велева
ул. “София“ № 9
гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-257/25.02.2014 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул.“София“ № 9, видно от известие за доставяне № 00В9IZ U от 06.03.2014г.

З А П О В Е Д
№ ЗК-257
гр. Силистра 25.02.2014г.

Община – Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: „Изменение на ПУП – план за регулация в обхват УПИ X3170,3171 част от УПИ ХX3182,3183 кв.92 по плана на гр.Силистра, Община Силистра ”

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд – Силистра.

Публикувано на: 13 март 2014 г. / Печат