Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-381/19.03.2014г.


З А П О В Е Д

№ ЗК-381 от 19.03.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 167, ал.2, т.2 от Закона за движение по пътищата, във връзка с чл. 46, ал. 1 от Наредбата за организацията на движението на територията на Община Силистра и съгласно Решение № 951 взето с протокол № 36 от 27.02.2014 г. на Общински съвет – Силистра

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се прилага техническо средство „скоба” за принудително задържане на ППС в следния случаи:
ППС, паркирано в „Синя зона”, за което заплатеното време на престой е надвишено, както и случаите без заплащане на съответната такса за предоставената услуга „Синя зона”.
Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство „скоба”, както и освобождаването на блокираните МПС, се организира и осъществява от служители на общинско предприятие „Общински пазари и паркинги”, определени със Заповед на Директора на предприятието.
Оторизираният служител поставя „скобата” на едно от двете колела от страна на волана на ППС, без да уврежда колелото. Веднага след това се правят най-малко три броя снимки с фотоапарат за констатиране на нарушението. На стъклото от страната на водача се поставя съобщение съдържащо основанието за принудителното задържане на ППС и указания за реда на освобождаването му. Съобщението е по образец, утвърден от Директора на ОП „Общински пазари и паркинги”.
Забранява се повреждането на скобата или освобождаването и от други лица, освен от упълномощените за това.
При постъпване на искане от водача или собственика за сваляне на скобата, служителят я сваля, след като заявителя заплати разноските по задържането, в размер на определената с Решение на Общински съвет – Силистра такса, съгласно Наредбата за администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра.
В случаите, когато лицето откаже да заплати таксата за премахване на техническото средство „скоба” или не се яви в рамките  на работното време определено за „синята зона”, се съставя фиш от инспектори от отдел „Инспекторат” по образец утвърден от Кмета на община Силистра.
При установени нарушения на режима на ползване на „синя зона” служителите работник паркинг имат право да съставят фиш в присъствието на нарушителя, включително и акт за установяване на административно нарушение.
Не се  задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване автомобили със „специален режим на движение” с надпис „Национална полиция”, „Автомобилна администрация”, „Пожарна безопасност и защита на населението”, „Бърза помощ”, и автомобили, извършващи инкасова дейност.

Заповедта да се сведе до знанието на директора на общинско предприятие „Общински пазари и паркинги” за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед се възлага на г-н Димо Стоев Зам. кмет „Финанси и икономика” при Община Силистра.

 Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 19 март 2014 г. / Печат