Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-382/19.03.2014г.


З А П О В Е Д

№ ЗК-382 от 19.03.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99 от Закона за движение по пътищата, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Наредбата за организацията на движението на територията на Община Силистра и съгласно Решение № 947 взето с протокол № 36 от 27.02.2014 г. на Общински съвет – Силистра

Н А Р Е Ж Д А М:

На улици, площади и паркинги – общинска собственост, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент”.
Юридическите лица и еднолични търговци, желаещи да ползват служебни паркоместа по улици, площади и паркинги – общинска собственост, да подават заявление до Директора на ОП „Общински пазари и паркинги”, към което се прилагат следните документи:
 Схема за местата, които заявява да ползва субекта издадена от Директора на ОП „Общински пазари и паркинги”.
Удостоверение за актуално състояние или ЕИК.
Договор за наем или нотариален акт за собственост или друг документ, удостоверяващ, че заявителя ползва обекта, находящ се в сградата, в близост до която ще бъдат разположени паркоместата.
Директорът одобрява или отказва предложената схема, като в случая излиза с мотивирано становище за коригиране и одобрение на схемата.
На основание одобрената схема и решение на директора се издава разрешение за ползване на имот – публична или частна общинска собственост за служебни паркоместа (по образец) със срок до една година.
За ползването на общински имот за служебни паркоместа се заплаща такса в размер, определен с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Силистра.
Дължимата месечна такса се заплаща до 5 – то число на всеки текущ месец в брой в касата на ОП „Общински пазари и паркинги” или по банков път на сметка на общинското предприятието.
При неплащане на таксата до края на текущия месец, разрешението за ползване се отнема със заповед на Директора на ОП „Общински пазари и паркинги”.
Определените места за служебен абонамент се сигнализират с подвижни табели, с лого „служебен абонамент”  от ползвателя за негова сметка, като се забранява обозначаването на местата за служебен абонамент с други средства.
Не се допуска преотстъпване срещу заплащане на служебни паркоместа. При констатирани нарушения разрешението за ползване се отнема със заповед на Директора на ОП „Общински пазари и паркинги”.
Забранено е паркирането на автомобили, на местата означени за служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.
Контролът по използването на паркоместата за служебни нужди се осъществява от служители на ОП „Общински пазари и паркинги” и инспектори от отдел „Инспекторат”, включително и от ползвателя на картата.

Заповедта да се сведе до знанието на длъжностните лица, както и до директора на общинско предприятие „Общински пазари и паркинги” за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед се възлага на г-н Димо Стоев Зам. кмет „Финанси и икономика” при Община Силистра.

Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 19 март 2014 г. / Печат