Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-383/19.03.2014г.


З А П О В Е Д

№ ЗК-383 от 19.03.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99 от Закона за движение по пътищата, във връзка с чл. 36, ал. 1 и чл. 37 от Наредбата за организацията на движението на територията на Община Силистра и съгласно Решение № 947 взето с протокол № 36 от 27.02.2014 г. на Общински съвет – Силистра

Н А Р Е Ж Д А М:

Считано от 01.04.2014 година да се въведе режим за кратковременно платено паркиране – „Синя зона” за леки автомобили, автобуси до 12 седящи места, включително местото на водача и товарни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 тона, валидни в работни дни и в часови диапазон от 8.30 до 17.30 часа, както следва.

1. Улица „ Христо Ботев”.
2. Улица „Симеон Велики” – от кръстовището на ул. „Хаджи Димитър” до ОББ .
3. Улица „Добруджа” – от ОББ до ул.”Петър Вичев” .
4. Улица „Шар Планина” от ул. „Симеон Велики” до ул. „Хаджи Димитър” .
5. Улица „Партений Павлович” от ул. „Д-р Анастас Янков” до ул.”Симеон Велики”.
6. Паркинг на Териториалното поделение на „Български пощи“.
7. Ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Родопи”.
8. Паркинг срещу входа на търговски дом.

Заплащането, установяването и контрола на действителното време на паркирането на автомобили в „Синя зона” става съгласно приложение № 5, 8 и 9 от Наредбата за организацията на движението на територията на Община Силистра, както следва:
Талон или билет закупен от работник паркинг – служител в ОП „Общински пазари и паркинги”.
2.         Чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS).
3.         Дневна карта за паркиране в „Синя зона” – закупена от работник паркинг при ОП „Общински пазари и паркинги”.
4.         Карта „Служебен абонамент” – издадена от Директора на ОП „Общински пазари и паркинги”.
5.         Карта за преференциално паркиране на лица с трайно намалена работоспособност – издадена от Кмета на Община Силистра или упълномощено от него лице.

Времето за паркиране в режим „Синя зона” да бъде не повече от 3 часа.
Талоните и SMS – те да бъдат с продължителност от 1 час.

Заповедта да се сведе до знанието на директора на общинско предприятие „Общински пазари и паркинги” за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед се възлага на г-н Димо Стоев Зам. кмет „Финанси и икономика” при Община Силистра.

Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 19 март 2014 г. / Печат