Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-445/28.03.2014г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-445
гр. Силистра 28.03.2014 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 216/ 19.02.2014г. от Георги Стоянов Шопов

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за изменение на ПУП – ИПРЗ – изменение на план за регулация  и застрояване за  УПИ II за обществено сроителство и озеленяване , кв. 22 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, одобрен със Заповед № 1725/29.12.2004г.; поземлен имот с идентификатор № 66425.501.2251 по КК и КР на гр. Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на  Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 28 март 2014 г. / Печат