Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-447/28.03.2014г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-447
гр. Силистра 28.03.2014 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 1, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление  с  вх. № УТ- 380/ 19.03.2014г. от Община Силистра

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за изменение на ПУП – ИПЗ – изменение на план за застрояване за  УПИ IV за гаражи  и УПИ VIII за общ. обслужване , кв. 35 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, одобрен със Заповед № 1406/27.12.2001г.; за ЧИПРЗ: Заповед № 1112/11.06.2006 и Заповед № 378/26.02.2007г.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство'

Публикувано на: 28 март 2014 г. / Печат