Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-448/28.03.2014г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-448
гр. Силистра 28.03.2014 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 1, т. 3 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 396/ 21.03.2014г. от „Алфред С. Тьопфер Интернешънъл България Лоджистик” ЕООД

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за изменение на ПУП – ИПЗ – изменение на план за застрояване за УПИ XXXVI 4517 за пристанище, произв.- складова дейност и зърнобаза, кв. 17 по плана на ПЗ „Запад” - гр. Силистра, одобрен със Заповед No 622/07.05.2012 г.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 28 март 2014 г. / Печат