Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-501/09.04.2014г.


З А П О В Е Д
№ЗК-501
гр. Силистра 09.04.2014г.

На основание чл. 150, ал. (1), (2) от ЗУТ, във връзка с постъпило Заявление с вх. № УТ-426/27.03.2014 г. и мотивирано искане за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ от ЗК ,,Мотор-93‘‘– с. Бабук, след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая, поради кратките срокове за изготвяне на проектна документация

РАЗРЕШАВАМ:

проектиране на КПИИ в части:
I. На основание , чл. 110 ал. (1), т. 1 и чл. 134 ал.(1), т.1 от ЗУТ - проектиране на изменение на ПУП – ПЗ – изменение на план за застрояване, за създаване на устройствена основа за изграждане на навес за селскостопанска техника и плътна ограда, намиращи се в  ПИ №­091037 в землището на с. Бабук /стопански двор на с. Бабук/ и в част от общински път в местност „Под новите лозя” с. Бабук, Община Силистра.
Заданието за проектиране  да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и се съгласува от възложителя с РИОСВ на основание 125, ал. 7 от ЗУТ.
Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
II. На основание чл. 140, ал. (1) и ал. (2) от ЗУТ – инвестиционно проектиране  за изграждане на навес за селскостопанска техника и плътна ограда, намиращи се в  ПИ №­091037 в землището на с. Бабук /стопански двор на с. Бабук/ и в част от общински път в местност „Под новите лозя” с. Бабук, Община Силистра.
Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да се представи за одобрение в комплект с документите по чл. 143, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
старши юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
Старши експерт ,,Градоустройство‘‘

Публикувано на: 10 април 2014 г. / Печат