Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-503/09.04.2014г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-503
гр. Силистра 09.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. (1) т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. (1) и ал. (3), чл. 134 ал. (1), т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 405/ 24.03.2014г. от Община Силистра

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за изменение на ПУП – ПРЗ – изменение на план за регулация и застрояване за  УПИ IV за обществено обслужване , кв. 9 по плана на с. Йорданово (Голебина), Община Силистра, одобрен със Заповед № 5163/28.08.1952г. и Заповед № 98/20.01.2005г.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
Старши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 10 април 2014 г. / Печат