Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-599/23.04.2014г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-599
гр. Силистра 23.04.2014 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление  с  вх. № УТ- 508/ 09.04.2014г. от Стоян Генчев Дяков

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за изменение на ПУП – ИПР – изменение на план за регулация за УПИ VII395, кв. 71 по плана на с. Калипетрово, Община Силистра, одобрен със Заповед № 762/16.04.1990г., съставляван от поземлен имот с идентификатор № 41143.500.700 по КК и КР на с. Калипетрово, Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 25 април 2014 г. / Печат