Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-452 / 28.03.2014г.


ДО
Красимира Георгиева Недкова
ул. “Ангел Кънчев” № 48, вх. Б, ет. 2, ап. 5
гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-452 / 28.03.2014 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същaта е неизвестна на посоченият адрес: гр. Силистра, ул. “Ангел Кънчев” № 48, вх. Б, ет.2, ап.5, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00ВHCP M.

З А П О В Е Д
№ ЗК-452
гр. Силистра 28.03.2014г.

Община – Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: „ПУП – план застрояване за създаване на устройствена основа за изграждане на навес и реконструкция на съществуваща ведомствена бензиностанция, в ПИ с идентификатор № 66425.32.610 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра”
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд – Силистра.

Публикувано на: 29 април 2014 г. / Печат