Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-642 / 30.04.2014г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ ЗК-642
гр. Силистра 30.04.2014г.

На основание чл. 150, ал. (1), (2) от ЗУТ, във връзка с постъпило Заявление с вх. № УТ-595/30.04.2014 г. и мотивирано искане за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая, поради кратките срокове за изготвяне на проектна документация

РАЗРЕШАВАМ:

изработването на КПИИ в части:

I. На основание , чл.134, ал.2, т.2 и чл.134 ал.2, т.6 от ЗУТ - проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ Vза млекопреработвателно предприятие , УПИ VIза промишлено-складова база и УПИ VIIза промишлено-складова база , кв.4 по плана на ПЗ „Калипетрово-изток“, поземлени имоти №№ 41143.502.32, 41143.502.33, и 41143.502.34 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на с.Калипетрово, Община Силистра.
Заданието за проектиране да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и да се съгласува от възложителя с РИОСВ на основание 125, ал. 7 от ЗУТ.
Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

II. Инвестиционно проектиране на склад за материали и пристройка към съществуваща сграда за обособяване на офис в новообособените УПИ, в съответствие с плана за застрояване.
Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да се представи за одобрение в комплект с документите по чл. 143, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ.

ИНЖ. ЕМИЛ ГОЙЧЕВ
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед № 636/29.04.2014г.

Съгласувал:
Константина Николова
Старши юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
Старши експерт ,,Градоустройство‘‘

Публикувано на: 08 май 2014 г. / Печат