Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-643 / 07.05.2014г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ ЗК-643
гр. Силистра 07.05.2014 г.

На основание чл. 150, ал. 1, 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило Заявление с вх. № УТ-562/22.04.2014 г. и мотивирано искане за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ от “Империал 21” ООД, след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая, поради кратките срокове за изготвяне на проектна документация

РАЗРЕШАВАМ:

проектиране на КПИИ в части:

I. На основание , чл. 135, ал. (1) и (3), във връзка с чл. 134 ал. (2), т 8 от ЗУТ - проектиране на ПУП – план схема за ел. захранване с ЕК 20 кV за ПИ №­­­­­­­­ 411443.506.9 по КК и КР на с. Калипетрово, УПИ V, кв. 1 по плана на СПЗ „Калипетрово – Юг”, с. Калипетрово, Община Силистра.
Заданието за проектиране да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и се съгласува от възложителя с РИОСВ на основание 125, ал. 7 от ЗУТ.
Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

II. На основание чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ – инвестиционно проектиране за изграждане на БКТП 20/0.4 кV в ПИ №­­­­­­­­ 411443.506.9 по КК и КР на с. Калипетрово, УПИ V, кв. 1 по плана на СПЗ „Калипетрово – Юг”, с. Калипетрово, Община Силистра.
Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да се представи за одобрение в комплект с документите по чл. 143, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
старши юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
старши експерт ,,Градоустройство‘‘

Публикувано на: 08 май 2014 г. / Печат