Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-693/14.05.2014г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК – 693/ 14.05.2014 год.
гр. Силистра

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредба за организация на движението на територията на Община Силистра и във връзка с предстоящите абитуриентски балове

Н А Р Е Ж Д А М:

ЗАБРАНЯВАМ движението на пътни превозни средства /ППС/, с изключение на автомобили със специален режим на движение, по следните улици на територията на гр. Силистра:
1.На 24-ти и 25-ти май 2014г.: ул. „Москва” – в отсечката от ул. „Илия Блъсков” до ул. „Гено Чолаков” в периода от 18:00 до 20:00 часа.
2.24-ти, 25-ти и 26-ти май 2014г.: от ул. „Патриарх Дамян” до ул. „Г. С. Раковски” (след паметника на Стефан Караджа), в периода от 18:00 до 20:00 часа;ул. „Симеон Велики” (пл. „Свобода” до пресечката с ул. „Л. Каравелов”) от 18:00 до 20:00 часа;
3.На 24-ти май 2014г.: ул. „Добруджа” в периода от 09:00 до 11:00 часа; ул. „П. Берон” и ул. „д-р П. Вичев” в периода от 09:30 до 10:30 часа.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на ОД на МВР – Силистра, на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и да се огласи публично.
Копие от заповедта да се изпрати на Областния управител на Област Силистра.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 14 май 2014 г. / Печат