Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ВхК-3659#1 / 19.05.2014г.


З А П О В Е Д
№ ВхК-3659#1
Силистра, 19.05.2014г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3 от Закона за движението по пътищата и подадена в Община Силистра жалба № ВхК-3659 / 29.04.2014 г. от живущи в гр. Силистра, ул. „Незабравка”

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. По улица „Тимок” в гр. Силистра – от кръстовището с ул. „Люляк” до кръстовището с ул. „Божур” (в двете посоки) да бъде забранено влизането на ППС с технически допустима максимална маса над 3,5 тона и се сигнализира участъка за възможна опасност от свлачища и срутвания на изградената подпорна стена.
  2. Да се поставят пътни знаци за сигнализиране на въведената забрана и предупреждение за водачите на МПС, съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове, както следва:
    • 2 бр. ПЗ А17 „Опасност от срутване или наличие на паднали камъни” в комбинация с 2 бр. ПЗ В18 „Забранено е влизането на ППС с маса с товар, по-голяма от 3,5 т”.
  3. Определям ОП „Дръстър” за изпълнител на дейностите по т. 2 като разходите са за сметка на Община Силистра.
  4. Срок за изпълнение на заповедта – 28.05.2014 г.
  5. Заповедта да бъде огласена по подходящ начин сред населението на община Силистра.

Препис от заповедта да бъде връчена на директора на ОП „Дръстър” за изпълнение, гл. експерт „Транспортна дейност и разрешителни режими” в Община Силистра за сведение, и на началника на РУП – гр. Силистра – за сведение и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Емил Гойчев – Заместник-кмет „Устройство на територията”.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласували:
инж. Емил Гойчев
Заместник-кмет „Устройство на територията”

Николай Николов
Директор на дирекция „Правна”

Изготвил:
инж. Ивелин Чолаков
Главен експерт „Транспортна дейност и
разрешителни режими” в дирекция „Икономика”

Публикувано на: 19 май 2014 г. / Печат