Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-844/ 04.06.2014г.


ДО
Собствениците на жилищен блок
ул.“Отец Паисий“ № 1, вх.1
гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-844/04.06.2014 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра по реда на Административно процесуалния кодекс, т. к. същата председателят на управителния съвет e отказал да получи.

З А П О В Е Д
№ ЗК-844
гр. Силистра 04.06.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 195, ал.4 от ЗУТ, чл. 49, ал.4 от ЗУЕС и протокол № 3338-П/04.06.2014 г. на комисията в изпълнение на Заповед № ЗК-522/14.04.2014 г. на Кмета на Община Силистра във връзка с необходимостта от предприемане на спешни мерки по отношение състоянието на сградата за неотложен ремонт

ЗАДЪЛЖАВАМ:

Собствениците на жилищен блок с идентификатор 66425.500.3714.2 по КККР на гр. Силистра с административен адрес гр. Силистра, ул.”Отец Паисий” №1, вх. 1 да предприемат мерки за извършване на неотложен ремонт за възстановяване, поправяне и заздравяване на фасадата на сградата за привеждането ú в съответствие с нормативните изисквания.
Ремонтните дейности да се извършат в срок от 1 /един/ месец от датата на публикуване на Заповедта, както и обезопасяването на сградата в интерес на сигурността и безопасността на движението на гражданите.
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересуваните лица за сведение и изпълнение.
Същата подлежи на обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс.

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 06 юни 2014 г. / Печат