Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1300 / 11.08.2014г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-1300
гр. Силистра, 11.08.2014г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.2 от Изборния кодекс, Указ на президента на Република България № 201 от 05.08.2014 г. /обн.в ДВ.бр.65/06.08.2014г/

О Б Р А З У В А М:

1. 92 /деветдесет и два/ броя избирателни секции на територията на община Силистра за произвеждане на избори за народни представители в 43-то Народно събрание на 05.10.2014г., съгласно предложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед и описание на административните адреси по секции в Община Силистра.
2.Утвърждавам номерацията на адресите на избирателните секции 92/деветдесет и два/ броя избирателни секции по т.1 от настоящата заповед от № 001 до 092, като в заповедта са включени и секциите в Дом за стари хора гр.Силистра, Дом за лица с физически увреждания с.Айдемир и многопрофилна болница Силистра. Съгласно приложение

№ 2 определям местата за гласуване на територията на община Силистра.
3. Списък с описание на адресите да се изпрати на РИК Силистра и на Главна Дирекция ”ГРАО” към Министерство на регионалното развитие и благоустройство София.
4. Настоящата Заповед да се обяви на населението на Община Силистра чрез средствата за масово осведомяване, да се постави на информационното табло на общинската администрация, на официалният сайт на община Силистра, а копие от заповедта и приложение 2, да се предостави на ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-ото НС.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Ростислав Павлов Секретар на Община Силистра.
Заповедта може да се оспорва в срок от 3 /три/ дни пред РИК Силистра.

ИНЖ. ЕМИЛ ГОЙЧЕВ: /п/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
/Съгл .Заповед №ЗК-1246 / 31.07.2014г./

Съгласувал: /п/
Ростислав Павлов
Секретар на община Силистра

Изготвил: /п/
Димитричка Господинова
Началник отдел “ГРАО”

Публикувано на: 15 август 2014 г. / Печат