Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1816 / 20.10.2014г.


З А П О В Е Д
№ЗК-1816
Силистра, 20.10.2014г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със сезонното изпълнение на автобусни линии от транспортната схема на Община Силистра

НАРЕЖДАМ:

  1. Зимното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от общинската транспортна схема да влезе в сила, считано от 26.10.2014 г. (неделя).
  2. Заповедта да се сведе до знанието на превозвачи, изпълняващи сезонни автобусни линии от транспортната схема на Община Силистра.
  3. Заповедта да бъде огласена по подходящ начин сред населението на община Силистра.

Препис от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на Директор на дирекция „Обща администрация”, главен експерт „Транспортна дейност и разрешителни режими” в Община Силистра, и на превозвачи, изпълнители на сезонни автобусни линии от транспортната схема на общината.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Йорданка Владимирова – Директор на дирекция „Икономика”.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласували:

Йорданка Владимирова
Директор на дирекция „Икономика”

Николай Николов
Директор на дирекция „Правна”

Изготвил:
инж. Ивелин Чолаков
Главен експерт „Транспортна дейност и
разрешителни режими” в дирекция „Икономика”

Публикувано на: 20 октомври 2014 г. / Печат