Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1991 / 20.11.2014г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-1991
гр. Силистра, 20.11.2014г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63,ал.2 от Закона за местните данъци и такси, относно определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване

ОПРЕДЕЛЯМ

І. Услугите по сметосъбиране, извозване и обезвреждане в депа, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Силистра за 2015г., да се извършват в границите на районите, както следва:

Районите , в които се извършва събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, включва улиците, алеите, междублоковите пространства намиращи се в регулационните граници на града а именно:

1. За гр. Силистра
1.1. По ул. “Добрич” (пътя за Добрич) - до бензиностанция „Петрол“ включително.
1.2. По пътя за новото гробище (до неговия вход), ул.“П. Бояджиев” - до ЗК “Фар”.
1.3. По ул. “Албена” и ул. “Н.Й. Вапцаров” – до №154.
1.4. По ул. “Тутракан” – до бензиностанция “Петрол” включително.
1.5. Промишлена зона Запад – по ул. “Х. Джамджиев” - до Силози включително.
1.6. Имотите, находящи се южно от границата на района образуван от бензиностанция “Петрол” АД по права линия, до разклона на ул. “Х. Джамджиев” към входа на “Поларис 8” ООД и от входа на “Поларис 8” ООД по ул. “Х. Джамджиев” до Силозите.

2. За кметство с. Айдемир – имотите, намиращи се в регулационнте граници, на селото, кв. “Деленки”, кв. “Татарица”, съгласно приложените списъци.

3. За кметство с. Калипетрово – имотите, намиращи се в регулационните граници, на селото, “Касабска махала”, кв. “Каро”, съгласно приложените списъци.

4. За всички останали села от Община Силистра - в които се извършват услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, съгласно приложените списъци.

ІІ. За имоти, находящи се в регулационните граници на населените места, но не попадащи извън посочените граници в т. І, се събира само такса за депониране.

ІІІ. Да се използват следните съдове за смет:
1. Контейнери тип “Бобър” с обем от 1м3
2. Контейнери тип “Бургаски” с обем от 4м3
3. Кофи тип Кука – 100л

ІV. Честота на извозване на битовите отпадъци да се извършва по одобрени от Кмета на Общината ежемесечни графици по следната схема:
1. за гр. Силистра – ежедневно.
2. за кметство Айдемир – 8 пъти в месеца.
3. за кметство Калипетрово – 8 пъти в месеца.
4. За всички останали села от Общината:
- зимен период - 2 пъти месечно
- летен период - 3 пъти месечно

Заповедта да се доведе до знанието на Заместник кмета по „Финанси и икономика“, управителите на фирмите, извършващи сметосъбиране и сметоизвозване, и почистване на местата за обществено ползване, както и до всички заинтересовани лица.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 01 декември 2014 г. / Печат