Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед ЗК-2174 / 17.12.2014г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-2174
гр. Силистра, 17.12.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със зимното поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и обществените площи в град Силистра за експлоатационен сезон 2014 – 2015 г.

НАРЕЖДАМ:

1. Снегопочистващите фирми да организират денонощно наблюдение на състоянието на улиците и тротоарите.

2. Дейностите по почистване на снега и неговото извозване да започнат веднага:
- след образуването на 5 см снежна покривка по улици: „Петър Мутафчиев”, „Велико Търново”, „Седми септември”, „Македония”, „Добрич”, „Добруджа”, „Иван Василев”, „Дръстър”, „Симеон Велики”, „Никола Вапцаров”, „Петър Бояджиев”, „Анастас Янков”, „Москва” и „Капитан Кръстев”;
- след образуването на 7 см снежна покривка по улици: „Филип Тотю”, „Александър Стамболийски”, „Петър Вичев”, „Баба Тонка”, „Бесарабия”, „Христо Смирненски”, „Любен Каравелов”, „Ген. Скобелев” и „Хаджи Димитър”;
- след образуването на 10 см снежна покривка по всички останали улици.

3. Дежурните на: Областно пътно управление – Силистра, Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Силистра, „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, „В и К” ООД и БТК ЕАД/VIVACOM да подават информация относно състоянието на техническата инфраструктура и за транспортно-комуникационните мрежи и съоръжения на територията на гр. Силистра на Дежурния по Общински съвет за сигурност на телефон 086/816212 до 7.30 часа, ежедневно. При екстремна ситуация да се докладва незабавно.

4. Снегопочистващите фирми да осигурят необходимите количества сол, пясък и луга, както и да организират опесъчаването на всички наклонени участъци и големи кръстовища.

5. На основание чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата за организацията на движението на територията на община Силистра да се въвежда временна забрана за обществено ползване на улици, площади, пътища и участъци от тях за движението на ППС в случай на тежки метеорологични условия с цел по-бързото снегопочистване и предотвратяване на задръствания под ръководството на отдел „Инспекторат” при Община Силистра и отдел „Пътна полиция” към ОД на МВР – Силистра.

6. Натрупването на сняг върху уличните платна и тротоарите при снегопочистването да се извършва така, че да има място за движение на пешеходците. Да не се оставя сняг в обсега на автобусни спирки, кръстовища и срещу входовете на гаражи съгласно чл. 43, ал. 2 от Наредбата за опазване на обществения ред и чистота в община Силистра.

7. При почистването от сняг и лед канализационните решетки да се оставят свободни.

8. Юридическите и физически лица – собственици, управляващи или експлоатиращи производствени, административни, обществени и частни сгради, както и техните дворове и прилежащи части, на основание чл. 41, ал. 2 от Наредбата за опазване на обществения ред и чистота в община Силистра да предприемат необходимите действия по организиране отстраняването на сняг, лед и ледени висулки.

9. Собствениците и управляващите летни градини към заведения да приберат инвентара си – маси, столове, заграждения и други.

10. Забранява се извършването на товаро-разтоварни дейности извън строителните площадки, както и складирането на строителни материали и отпадъци извън тях.

11. Забранява се паркирането на моторни превозни средства в зелените площи, тротоарите и по начин, възпрепятстващ движението на снегопочистващата техника.

12. Автомобили, затрудняващи снегопочистването на града, да бъдат санкционирани съгласно Наредбата за организация на движението на територията на община Силистра и Наредбата за опазване на обществения ред и чистота в община Силистра.

13. При наличие на снежна покривка по улиците се забранява движението на снегопочистваща техника с вдигнати гребла.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Заместник-кмета по „Устройство на територията” и отдел „Инспекторат” при Община Силистра.
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите юридически и физически лица за сведение и изпълнение чрез средствата за масова информация.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 18 декември 2014 г. / Печат