Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-2212/30.12.2014 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-2212 от 30.12.2014г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 163, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка със временното спиране на строителните обекти „Зелена и достъпна градска среда – гр. Силистра” и „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”

НАРЕЖДАМ:

1. Строителите на обектите „Зелена и достъпна градска среда – гр. Силистра” и „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра” да обезопасят строителните площадки и откритите изкопи с ограждения, предупредителни знаци и др. съгласно чл. 74, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

2. Строителите на обектите по т. 1 да поставят необходимата вертикална сигнализация в съответствие с инвестиционния проект, Част временна организация и безопасност на движението.

3. Строителят на обект „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра” да снабди откритите изко пи, намиращи се по уличните платна и тротоари, със светлинна сигнализация.

4. Строителите на обектите по т. 1 да осигурят дежурни екипи за поддържане и възстановяване на пътните знаци и указателни табели.

5. Строителните материали и механизация, намиращи се на строителните площадки на обектите по т. 1, да се укрепят и обезопасят, а при наличие на такива извън площадките, да се премахнат.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на отдел „Инспекторат” при Община Силистра.
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите юридически и физически лица за сведение и изпълнение.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 31 декември 2014 г. / Печат