Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-100/ 21.01.2015 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-100 от 21.01.2015г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 91 ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, поради невръчване на заповед за изземване № ЗК – 45 от 07.01.2015 г. на наемателя „Преса” ЕООД,

ОТЛАГАМ:

За 04.02.2015 г. (сряда) от 11, 00 ч., изпълнението на Моя Заповед № ЗК-42 от 07.01.2015 г. за изземване от „Преса” ЕООД на павилион /кабина №10/, поставен върху общински терен – с площ от 3,16 кв. м, находящ се в гр. Силистра на кръстовището между ул. „Добрич” и ул. „31-ви полк”.

1. Изпълнението на заповедта възлагам на комисия, назначена с моя Заповед № 441 от 03.04.2012 г.

2. Иззем ването да се извърши в присъствието на г-н Димитров или негов представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно. При неявяването им комисията да действа самостоятелно.

Ако теренът не е ос вободен от поставения върху него павилион – същият д а се демонтира като се изготви опис на всички налични вещи, и павилионът с вещите да се предадат за съхранение в складова база в с. Калипетрово, като транспортните разходи и съхранението са за сметка на собственика.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра в 14 – дневен срок от връчването й, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Обжалването не спира изпълнението на заповедта.
Настоящата заповед да се връчи на г-н Димитров, а копие на членовете на комисията по т. 1 за сведение и изпълнение, както и да се изпрати на РУ „Полиция” – Силистра за оказване на съдействие при изпълнението й.

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 21 януари 2015 г. / Печат