Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-431 / 24.03.2015г.


З А П О В Е Д
№ЗК-431
Силистра, 24.03.2015г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка със сезонното изпълнение на автобусни линии от транспортната схема на Община Силистра

НАРЕЖДАМ:

1. Лятното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от транспортната схема на Община Силистра да влезе в сила, считано от 29.03.2015 г. (неделя).

2. Заповедта да се сведе до знанието на превозвачи, изпълняващи сезонни автобусни линии от общинската транспортна схема.

3. Заповедта да бъде огласена по подходящ начин сред населението на община Силистра.

Препис от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на Директор на дирекция „Обща администрация”, главен експерт „Транспортна дейност и разрешителни режими” в Община Силистра, и на превозвачи, изпълнители на сезонни автобусни линии от транспортната схема на общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Йорданка Владимирова – Директор на дирекция „Икономика”.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистрa

Публикувано на: 24 март 2015 г. / Печат