Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-746 / 04.05.2015г.


Заповед
ЗК-746 / 04.05.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация па движението на територията на Община Силистра, във връзка с утвърден проект за „Временна организация и безопасност на движението” на ул. „Янко Тодоров”, ул. „Харлампи Джамджиев” и ул. „Тутракан” в гр. Силистра по проект: „Изграждане на РПСОВ - Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра”, Договор за БФП № DIR-51011116-C059 от 27.11.2012 г., изпълняван по ОПОС,

НАРЕЖДАМ:

Временно да се ограничи достъпа и да се затворят за движение следните улици, съгласно утвърдения проект за „Временна организация и безопасност на движението”:

  • Считано от 04. 05.2015 г. /понеделник/ по ул. „Янко Тодоров”, гр. Силистра
  • Считано от 10. 05.2015 г. /неделя/ по ул. „Харлампи Джамджиев” и ул. „Тутракан”, гр. Силистра

Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии, паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.

Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” - Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Зам.-кмет „УТ” на Община Силистра.

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 04 май 2015 г. / Печат