Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-832 / 20.05.2015г.


Заповед
№ЗК-832 от 20.05.2015 г.

Ha основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с провеждане на Абитуриентски балове 2015 г.,

НАРЕЖДАМ:

1. От 24.05.2015 г. /неделя/ до 27.05.2015 г. /сряда/ включително, от 18:00 ч. до
21:00 ч.,
да се затворят за движение на моторни превозни средства /МПС/, с изключение на тези със специален режим на движение, участъци от общинската пътна мрежа както следва:
1.1. ул. “Симеон Велики” - от сградата на Банка “ДСК” до пресечката с ул. “Христо Смирненски”;
1. 2. да са препятства достъпа до горепосочените улици, като се затворят и кръстовищата на всички второстепенни улици, пресечни на ул. “Симеон Велики”, съгласно създадената организация на движение.

2. За целта да се поставят съответните пътни знаци, забраняващи преминаването през гореописаните улици и маршрути.

3. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директора на ОД на МВР -Силистра, както и до всички заинтересовани граждани.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 20 май 2015 г. / Печат