Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-841 / 20.05.2015г.


ЗАПОВЕД №ЗК-841
гр. Силистра, 20.05.2015г.

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 126, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Решение на комисия, назначена с моя Заповед № ЗК-769/11.05.2015г. за определяне на изявени учители и директори, с високи постижения в педагогическата практика, взето на заседание с Протокол №1 от 14.05.2015г. и във връзка с 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Н А Р Е Ж Д А М:

І. За постигнат отличен резултат на националните олимпиади по български език и литература и история и цивилизация да бъдат отличени със специална награда – плакет и парична награда:

 1. Маргарита Николова Александрова, учителка по история и цивилизация в ПМГ „Св. Климент Охридски”, гр. Силистра;
 2. Гинка Миланова Димитрова, учителка по български език и литература в ПМГ “Св. Кл. Охридски”, гр. Силистра

ІІ. За постигнати високи резултати при възпитанието и обучението на децата и учениците през учебната 2014/2015 година да бъдат наградени с парична награда следните учители, помощник-директори и директори на общински и държавни училища, детски градини и обслужващи звена от община Силистра:

 1. За постижения в педагогическата практика в предучилищната подготовка – Стоянка Драганова Драганова, учителка в ЦДГ Детелина, с. Иширково.
 2. За постижения в педагогическата практика в началния етап на основното образование –Мариана Петрова Денева, начална учителка от СОУ ”Никола Вапцаров”, гр. Силистра;
 3. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област ”Български език и литература” – Ванушка Ангелова Александрова, учителка по български език и литература в ОУ Отец Паисий”, гр. Силистра;
 4. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област ”Чужди езици” – Златка Йовчева Димитрова, учителка по френски език в ЕГ Пейо Яворов”, гр. Силистра;
 5. За постижения в педагогическата практика в в културно-образователна област ”Математика, информатика и информационни технологии” – Любомир Димитров Иванов, учител по информатика и информационни технологии в ПМГ Св. Кл. Охридски”, гр. Силистра;
 6. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област ”Обществени науки и гражданско образование” – Нели Христова Господинова, учителка по английски език в ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра.;
 7. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област ” Природни науки и екология” – Елеорита Стефанова Стойчева, възпитател в ООС „Младост”, гр. Силистра;
 8. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област ”Изкуства, бит и технологии и физическа култура и спорт” – Христо Бончев Христов, учител по спортна подготовка - плуване в ОСУ ”Дръстър”, гр. Силистра;
 9. За постижения в педагогическата практика в професионалното образование – Ирена Маринова Иванова, учителка по руски език в ПЗГ ”Добруджа”, гр. Силистра;
 10. За постижения в педагогическата практика, свързана със социални, диагностични, рехабилитационни и корекционно-възпитателни дейности - Ивелина Иванова Христова, логопед в Ресурсен център, гр. Силистра;
 11. За най-успешен помощник- директор - Кудинка Иванова Цветкова, помощник-директор в ОУ Иван Вазов, гр. Силистра;
 12. За най-успешен мениджмънт в предучилищната подготовка – Радосвета Иванова Николова, директор на ЦДГ ”Роза”, гр. Силистра;
 13. За най-успешен училищен мениджмънт – Лиляна Атанасова Тодорова, директор на ПЗГ ”Добруджа”, гр. Силистра.

ІІІ. Средствата за парични награди в размер на 1 650лв. да бъдат разпределени, както следва:

 • За учителите със специална награда –2 по 100лв.;
 • За наградените учители – 10  по 100лв.;
 • За помощник-директор – 1 по 150лв.;
 • За директори – 2  по 150лв.

ІV. Дейността на наградените учители, помощник-директори и директори да бъде популяризирана в обществеността.

V. Имената на номинираните и наградени учители, помощник-директори и директори да се впишат в Почетната книга на Отдел „Образование и младежки дейности”, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община Силистра

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Заместник-кмет „Хуманитарни дейности”, Директор Дирекция „Финанси” и Началника на Отдел „Образование и младежки дейности”.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 26 май 2015 г. / Печат