Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-868 / 27.05.2015г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-868 от 27.05.2015г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с утвърден проект за „Временна организация и безопасност на движението” на път ІІІ – 215, находящ се в с. Айдемир от км. 5+0,0 до км. 5+190, по проект: „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра”, Договор № DIR-51011116-С059-06-S от 27.11.2013 г.,

НАРЕЖДАМ:

Считано от 27. 05. 2015 г. /сряда/ до приключване на строителните дейности, временно да се ограничи достъпа и да се затвори за движение: „Път ІІІ – 215, находящ се в с. Айдемир от км. 5+0,0 до км. 5+190”, съгласно утвърдения проект за „Временна организация и безопасност на движението” на същия.

Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираният участък, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии без паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската пътна мрежа.

Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” – Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Зам.-кмет „УТ” на Община Силистра.

* Карта: Временна организация и безопасност на движението

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 27 май 2015 г. / Печат