Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-890 / 29.05.2015г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-890 от 29.05.2015 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във с провеждане на конкурс за детска рисунка

НАРЕЖДАМ:

1. На 31.05.2015 г. /неделя/, от 08:00 ч. до 12:00 ч., да се затвори за движение на моторни превозни средства /МПС/, с изключение на тези със специален режим на движение, ул. „Гено Чолаков“ в гр. Силистра.

2. За целта да се поставят съответните пътни знаци, забраняващи преминаването през гореописаната улица.

3. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директора на ОД на МВР – Силистра, както и до всички заинтересовани граждани.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 29 май 2015 г. / Печат