Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-911 / 02.06.2015г.


ЗАПОВЕД
№ЗК -
911 от 02.06.2015 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с утвърден проект за „Временна организация и безопасност на движението” на ул. „Старо село – Север” /подобект 15/ и ул. „Генерал Колев” /подобект 9/, гр. Силистра по проект: „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра”, Договор № DIR-51011116-С059-06-S от 27.11.2013 г.,

НАРЕЖДАМ:

Считано от 08. 06. 2015 г. /понеделник/, временно да се ограничи достъпа и да се затворят за движение: ул. „Старо село - Север” /подобект 15/ и ул. „Генерал Колев” /подобект 9/, съгласно утвърдения проект за „Временна организация и безопасност на движението” на същия.

Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии без паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.

Заповедта не важи за автомобили със специален режим на движение.

Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” – Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Зам.-кмет „УТ” на Община Силистра.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 03 юни 2015 г. / Печат