Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1041 / 19.06.2015г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-1041 от 19.06.2015 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с изпълнението на строително-ремонтни работи на ул. „Янко Тодоров” и ул. „Сан Стефано”, гр. Силистра по проект: „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра”, Договор № DIR-51011116-С059-06-S от 27.11.2013 г.,

НАРЕЖДАМ:

Считано от 19.06.2015 г. /петък/, временно да се ограничи достъпа и да се затвори за движение ул. „Янко Тодоров”, и достъп до нея да се осигури по ул. „Генерал Колев”, като се използва междублоковото пространство на ул. „Сан Стефано” № 16.

След приключване използването на горецитираното междублоково пространство, същото следва да се възстанови в първоначалния му вид.

Задължавам Изпълнителя да вземе необходимите мерки за своевременно почистване и овлажняване на трасето по ул. „Сан Стефано”.

Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии без паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и/или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.
Заповедта не важи за автомобили със специален режим на движение.

Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” – Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Зам.-кмет „УТ” на Община Силистра.

инж. Емил Гойчев
ЗА Кмет на Община Силистра
/на основание заповед №ЗК-928 от 04.06.2015 г./

Публикувано на: 19 юни 2015 г. / Печат