Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1289 / 07.08.2015 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-1289 от 07.08.2015 год. 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с утвърден проект за „Временна организация и безопасност на движението” на ул. „Москва”, ул. „Дочо Михайлов”, ул. „Капитан Мамарчев”, и ул. „Патриарх Дамян”, гр. Силистра, по проект: „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра”, Договор № DIR-51011116-С059-06-S от 27.11.2013 г.,

НАРЕЖДАМ:

Считано от 07.08.2015 г. /петък/, временно да се ограничи достъпа и да се затворят за движение: източната част от ул. „Москва”, ул. „Дочо Михайлов” и ул. „Капитан Мамарчев”, гр. Силистра – за извършване на СМР по:

  • ул. „Дочо Михайлов”, в участъка от ул. „Капитан Мамарчев” до ул. „Москва” и по
  • ул. „Капитан Мамарчев” в участъка от ул. „Дочо Михайлов” до ул. „Патриарх Дамян”, съгласно утвърдения проект за „Временна организация и безопасност на движението” на същия.

Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии без паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.

Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” – Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Зам.-кмет „УТ” на Община Силистра.

Денка Михайлова
За Кмет на Община Силистра
/на основание Заповед № ЗК-1269 от 31.07.2015 г./

Публикувано на: 07 август 2015 г. / Печат