Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1363 / 21.08.2015г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-1363 от 21.08.2015 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с утвърден проект за „Временна организация и безопасност на движението“ на ул.  „Капитан Мамарчев“ ул. „Христо Смирненски“, гр. Силистра, по проект: „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра“, Договор № DIR- 51011116-C059-06-S от 27.11.2013г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Считано от 24.08.2015г. /понеделник/, временно да се ограничи достъпа и да се затворят за движение:

  • ул. „Капитан Мамарчев“ в участъка от ул. „Минчо Лъсков“ (пряка на ул. „Стоян Заимов“ до ул. „Г. С. Раковски“. Кръстовището на ул. „Капитан Мамарчев“ и ул. „Минчо Лъсков“ следва да остане проходимо;
  • ул. „Христо Смирненски“, съгласно утвърдения проект за „Временна организация и безопасност на движението“.

Забранява се паркирането на пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии без паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и/или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно-транспортни произшествия в посочените участъци от общинската пътна мрежа.

Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция“ – Силистра, както и на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Зам.-кмет „УТ“ на Община Силистра.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 21 август 2015 г. / Печат