Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-233 / 09.02.2016 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-
233 / 09.02.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата

Н А Р Е Ж Д А М:

ЗАБРАНЯВАМ движението на пътни превозни средства /ППС/, с изключение на автомобили със специален режим на движение на 19.02.2016 г. /петък/ от 11:00 часа до 12:00 часа по следните улици около паметника на Васил Левски в гр.Силистра както следва: ул. „София“ от центъра към градска поликлиника и от пресечката на ул. „Д-р Петър Вичев“ по ул. „Отец Паисий“ към центъра.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на ОД на МВР – Силистра и на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 15 февруари 2016 г. / Печат