Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1926#1 / 18.02.2016 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-1926#1 от 18.02.2016 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, и чл. 3, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредба за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с писмо наш Вх. №1926 от 17.02.2016 г. от ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра за осигуряване безопасността на ученици от училището при провеждане на шествие във връзка с отбелязването на 19-ти февруари – Годишнина от обесването на Васил Левски,

Н А Р Е Ж Д А М:

ЗАБРАНЯВАМ временно движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобили със специален режим на движение, на 19.02.2016 г. /петък/ от 12:30 до 13:30 часа, по следните улици на територията на гр. Силистра:

От входа на ОУ „Отец Паисий” – по ул. „Петър Вичев” – по ул. „Добруджа” /до ОББ/ - по ул. „Отец Паисий” – до паметника на Васил Левски.

След преминаване на участниците, улиците да бъдат освобождавани поетапно за движение от органите на МВР – Силистра, без да се изчаква указания в настоящата заповед срок за забрана на движението.

Организаторите на мероприятието, в лицето на Директора на ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра, да вземат необходимите мерки по осигуряване безопасността на участниците.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на ОД на МВР – Силистра, на Началник – отдел „Инспекторат” при Община Силистра за сведение и изпълнение, и да се огласи публично.
Копие от заповедта да се изпрати на Директора на ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 18 февруари 2016 г. / Печат