Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-462 / 22.03.2016 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-
462
Силистра,
22.03.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка със сезонното изпълнение на автобусни линии от транспортната схема на Община Силистра

НАРЕЖДАМ:

  1. Лятното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от транспортната схема на Община Силистра да влезе в сила, считано от 27.03.2016 г. (неделя).
  2. Заповедта да се сведе до знанието на превозвачи, изпълняващи сезонни автобусни линии от общинската транспортна схема.
  3. Заповедта да бъде огласена по подходящ начин сред населението на община Силистра.

Препис от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на Секретаря на Община Силистра, главен експерт „Транспортна дейност и разрешителни режими” в Община Силистра, и на превозвачи, изпълняващи сезонни автобусни линии от транспортната схема на общината.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Директор на дирекция „Икономика” при Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 22 март 2016 г. / Печат