Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-526 / 29.03.2016 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-526
Силистра, 29.03.2016 г.

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с премахване и кастрене на опасни клони от дървета

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се спре движението на ППС по ул. „ Капитан Мамарчев” от кръстовището и с „Патриарх Дамян“ до кръстовището и с „Дочо Михайлов“ и ул. „Дочо Михайлов“ от кръстовището и с „Капитан Мамарчев“ до кръстовището и с „Гено Чолаков“ за времето от 08:00 часа до 12:00 часа на 30.03.2016 год. /сряда/.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на ОД на МВР – Силистра за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 29 март 2016 г. / Печат