Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-910 / 30.05.2016 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-910
Силистра,
30.05.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3 от Закона за движението по пътищата, Протокол № 2016 - 02 от 09.05.2016 г. на Комисията по безопасност на движението по пътищата към Община Силистра и утвърден Инвестиционен проект за обект: "Организация на товарното движение по обходен път на гр. Силистра и път І-7, от км 1+700 до км 2+400, ул. "Добрич", гр. Силистра" (становища за съгласуване на проекта с Рег. № 342000-4714 / 17.05.2016 г. на ОД на МВР - Силистра и Изх. № 220 / 19.05.2016 г. на Областно пътно управление - Силистра)

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Считано от 01.06.2016 г. да бъде забранено движението на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 3,5 тона, преминаващи през ГКПП - Силистра, в зона, намираща се на територията на град Силистра и граничеща със следните улици:
1.1. ул. "Тутракан", ул. "Харалампи Джамджиев", ул. "Москва", ул. "Гено Чолаков", ул. "Патриарх Дамян", ул. "Капитан Мамарчев", ул. "Македония", ул. "Кубрат", ул. "Янко Тодоров", ул. "Седми септември" (до кръстовището с ул. "Дръстър"), ул. "Дръстър", ул. "Македония", ул. "Добрич" (до кръстовището с ул. "Седми септември"), ул. "Седми септември" (от кръстовището с ул. "Добрич"), ул. "Велико Търново", ул. "Н. Й. Вапцаров", бензиностанция ОМВ;
1.2. движението на товарните автомобили, преминаващи през ГКПП - Силистра, да се осъществява по път І-7 (вход за град Силистра от посока Добрич) и следния маршрут: обходен път на гр. Силистра - ул. "Добрич" - ул. "Седми септември" - ГКПП - Силистра и обратно по същия маршрут.

2. Контролът по спазване на въведената забрана по т. 1 да се извършва от компетентните органи по Закона за движението по пътищата - сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Силистра и отдел "Инспекторат" при Община Силистра.

3. Отдел "Инспекторат" при Община Силистра да извърши оглед относно видимостта на поставените пътни знаци и указателни табели, и при необходимост да направи предложение за подобряването й.

4. Да се изпрати писмо до Агенция "Пътна инфраструктура", Областно пътно управление - Силистра с искане знаковото стопанство по следните участъци от републиканската пътна мрежа:
4.1. кръстовище на път ІІ-21 с път ІІІ-213;
4.2. кръстовище на път ІІ-21 с път ІІІ-218 и път ІІІ-215;
4.3. кръстовище на път ІІ-21 с път І-7 и път ІІІ-213;
4.4. кръстовище на път І-7 с път ІІ-71,
да се приведе в съответствие със съгласувания и утвърден инвестиционен проект за обект: "Организация на товарното движение по обходен път на гр. Силистра и път І-7, от км 1+700 до км 2+400, ул. "Добрич", гр. Силистра".

5. Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на Община Силистра и да се огласи сред населението на общината.

Препис от заповедта да бъде връчена на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Емил Гойчев - заместник-кмет "Устройство на територията" и председател на Комисията по безопасност на движението по пътищата към Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 31 май 2016 г. / Печат