Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-421 / 24.02.2017 г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК - 421
24.02.2017 г., гр. Силистра

На основание чл. 44, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, т. 15 от Решение № 689 на Общински съвет - Силистра, взето на заседание с Протокол № 24 от 27.04.2009г.

Делегирам права:

На директорите на детските градини на територията на Община Силистра през 2017 г. да реализират собствени приходи от:

  • дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми.
  • други неданъчни приходи по приложение №1 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра;

Реализираните собствени приходи да се планират в раздел приходи в делегираните дейности на съответните приходни параграфи. С тези средства се увеличава плана на разходите в делегираните дейности, съгласно ЕБК за 2017 г.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
За Кмет на Община Силистра
Съгл. заповед №ЗК-382/21.02.2017 г.

Публикувано на: 07 март 2017 г. / Печат