Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-423 / 24.02.2017 г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК - 423
24.02.2017 г., гр. Силистра

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 289, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Делегирам права:

На директорите на неспециализираните училища, спортно училище, ПЗГ и общежитие на територията на Община Силистра през 2017 г. да реализират собствени приходи от:

  • продажба на вторични суровини;
  • дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми.
  • приходи и доходи от собственост
  • други неданъчни приходи по приложение №1 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра;

Реализираните собствени приходи да се планират в раздел приходи в делегираните дейности на съответните приходни параграфи. С тези средства се увеличава плана на разходите в делегираните дейности, съгласно ЕБК за 2017 г.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
За Кмет на Община Силистра
Съгл. заповед №ЗК-382/21.02.2017 г.

Публикувано на: 07 март 2017 г. / Печат