Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1129 / 30.06.2017 г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК -
1129/ 30.06.2017 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредба за организация на движението на територията на Община Силистра и във връзка с провеждане на Международния детски танцов фестивал "Утрешният мир започва с днешното приятелство",

Н А Р Е Ж Д А М:

ДА СЕ ЗАБРАНИ движението на пътни превозни средства /ППС/, с изключение на автомобили със специален режим на движение, по следните улици на територията на гр. Силистра:

  1. На 3-ти юли 2017 г.: от 17.00 часа от Фото "Стаки" по ул. "Добруджа" и ул. "Симеон Велики" до площад "Свобода" до приключване на дефилето;

Настоящата заповед да се връчи на началника на РУ на МВР - гр. Силистра и на заинтересованите лица - за сведение и изпълнение, и да се огласи публично.

Копие от заповедта да се изпрати на Областния управител на Област Силистра.

Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 30 юни 2017 г. / Печат