Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1980 / 21.11.2017 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-1980 от 21.11.2017 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с постъпило Заявление вх. № 9350 от 20. 11. 2017 г. за извършване на строително монтажни работи /СМР/ от "Ситигаз България" АД, а именно изграждане на "Газоразпределителна мрежа на гр. Силистра ТТР 25С, етап 2017 г.",

НАРЕЖДАМ:

временно да се ограничи достъпа и да се затворят за движение следните улици:

  • на 22. 11. 2017 г. и 23. 11. 2017 г., от 08.00 до 17.00 ч. - по ул. "Александър Стамболийски", в участъка между пресечките й с ул. "д-р Петър Вичев" и ул. "Македония";
  • на 24. 11. 2017 г. - ул. "Драгоман";
  • на 27. 11. 2017 г., 28. 11. 2017 г. и 29. 11. 2017 г. - ул. "Петър Мутафчиев", в участъка между пресечките й с ул. "Петър Бояджиев" и ул. "Генерал Колев";
  • на 30. 11. 2017 г. и 01. 12. 2017 г. - ул. "31-ви полк", в участъка с пресечките й с ул. "Бойка войвода" и ул. "Ангел Кънчев",

като се забранява движението, спирането и паркирането в горецитирания участък.

"Ситигаз България" АД, гр. София - изпълнител на дейностите по СМР, да осигури всички необходими обозначителни знаци и да създаде организация на движение, която да не предпоставя сериозни затруднения при движение по горецитираните пътни участъци, като дружеството носи пълната отговорност за опазването и безопасното преминаване на граждани и пътни превозни средства.

Настоящата заповед да се връчи на РУ "Полиция" - Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на същата възлагам на Началник-отдел "Инспекторат" при Община Силистра.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 21 ноември 2017 г. / Печат