Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-57 / 11.01.2018 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-57 / 11.01.2018 г.
гр. Силистра

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 43 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с планиране и осъществяване на училищния прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

I. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СИЛИСТРА ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ДейностСрокове и датиОтговорник
1. Изпращане на списък с имената на децата, родени през 2011 г. и подлежащи на задължително обучение в първи клас до училищата. До 31 януари 2018 г. Отдел ОМД и отдел ИАОТ-сектор ГРАО
2. Определяне на план-приема за първи клас от училищата. До 1 март 2018 г. Директорите на училища
3. Съгласуване на план приема с Обществения съвет на училището. До 15 март 2018 г. Директорите на училища
4. Изготвяне на заповед за утвърждаване на план приема за първи клас. До 30 март 2018 г. Директорите на училища
5. Изпращане на информация до началника на РУО- Силистра и началника на отдел ОМД в Община Силистра, с приложено заверено копие на заповедта на директора, за утвърдения училищен план прием. До 10 април 2018 г. Директорите на училища
6. Приемане на заявления за записване на учениците с приложени необходимите документи. От 2 април до 31 май 2018 г. Училищни комисии, определени със заповед на директора
7. Първо класиране и изнасяне на списъците с приетите в първи клас деца в сайта и информационното табло на училището 4 юни 2018 г. Училищни комисии, определени със заповед на директора
8. Записване на децата в първи клас с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група. От 5-6 юни 2018 г. Училищни комисии, определени със заповед на директора
9. Обявяване на свободните места след първо класиране в сайта и на информационното табло на училището. 7 юни 2018 г. Училищни комисии, определени със заповед на директора
10. Класиране и изнасяне на списъците с приетите в първи клас деца на второ класиране и обявяване на свободните места. 8 юни 2018 г. Училищни комисии, определени със заповед на директора
11. Запълване на свободните места след второ класиране. 11 юни- 14 септември 2018 г. Училищни комисии, определени със заповед на директора
12. Пренасочване на незаписаните деца към училища, в които има свободни места. 11 юни- 14 септември 2018 г. Директорите на училища и отдел ОМД
13. Провеждане на първите родителски срещи за приетите деца по класове. До 20 юни 2018 г. Директорите на училища
14. Изпращане на информация до началника на РУО-Силистра и началника на отдел ОМД в Община Силистра за реализиране на план-приема след второ класиране. До 23 юни 2018 г. Директорите на училища
15. Провеждане на вторите родителски срещи за приетите деца по класове До 13 септември 2018 г. Директорите на училища
16. Утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки До 14 септември 2018 г. Директорите на училища
17. Изпращане на списък до отдел ОМД в Община Силистра с имената на децата, които са записани в първи клас и са били на училище първия учебен ден. 15 септември 2018 г. Директорите на училища
18. Изпращане на списък с имената на децата, родени през 2011 г., които не са постъпили в първи клас и уточняване причините за това. До 30 септември 2018 г. Отдел ОМД

II. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС - БЛИЗОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ДО ПОСТОЯННИЯ/НАСТОЯЩИЯ АДРЕС НА ДЕТЕТО.

III. ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВОДЕЩИЯ КРИТЕРИЙ ДЕЦАТА, ЗА КОИТО Е ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ В УЧИЛИЩЕТО, СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ В СЛЕДНИТЕ ГРУПИ:

1. Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.

2. Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

3. Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян през последната една година преди подаване на заявлението.

4. Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

За разпределянето по групи се взема посочения в заявлението адрес, който е по благоприятен за ученика.

IV. ПРИ ПО-ГОЛЯМ БРОЙ КАНДИДАТИ ОТ УТВЪРДЕНИЯ УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ОПРЕДЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ ДА СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ:

КритерииТочкиПояснения
1. Регистриран постоянен/настоящ адрес на родителите/настойниците в района на училището;
- Първа група
- Втора група
- Трета група
- Четвърта група
35
30
25
20
Доказва се с документ за самоличност или адресна карта, издадена от общината
2. Дете с трайни увреждания над 50%; 10 Доказва се с документ от ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК
3. Дете с двама починали родители; 10 Доказва се с копие на смъртен акт
4. Други деца от семейството, обучаващи се в училището; 10 Не се изисква документ
5. Близост до местоработата на един от родителите; 25 Служебна бележка от работодателя на родителя
6. Деца, чиито родител/и работят в училището. 10 Не се изисква документ

V. РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА, ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВОДЕЩИЯ КРИТЕРИЙ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

1. ОУ "ИВАН ВАЗОВ"- Район, заключен между улиците: ул. Иван Василев, ул. Кълъраш, ул. Дим. Енчев, ул. Рила, ул. Бойка войвода, бул.7-ми септември, ул. Петър Бояджиев, ул. Патриарх Евтимий, ул. Йордан Йовков, ул. Опълченска, ул. Седянка, бул. 7-ми септември;

2. ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"- Район, заключен между улиците: ул. Симеон Велики, ул. Добруджа, бул. Македония, ул. Капитан Мамарчев, ул. Дочо Михайлов, ул. Москва, ул. Старо село, ул. Лом, бул. Тутракан;

3. ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"- Район, заключен между улиците: бул. Велико Търново, ул. Петър Бояджиев, ул. Добруджа, ул. Симеон Велики, бул. Тутракан; ул. Албена, ул. Н.Й.Вапцаров и селата Айдемир, Сребърна и Ветрен;

4. СУ "Н.Й.Вапцаров"- Район, заключен между улиците: ул. Гранична, ул. Иван Василев, бул. 7-ми септември, ул. Седянка, ул. Опълченска, ул. Й.Йовков,ул. Патриарх Евтимий, бул. Добрич, бул. Македония, ул. Капитан Кръстев, ул. Кубадин и селата Айдемир, Сребърна, Ветрен, Срацимир и Българка;

Настоящата Заповед за се публикува на официалната интернет страницата на Община Силистра и на интернет страниците на училищата, които обучават ученици в първи клас.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам. Кмет "Хуманитарни дейности в Община Силистра.

Копие на заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Началника на отдел "Образование и младежки дейности" в Община Силистра и директорите на общински училища, в които се обучават ученици в първи клас.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Публикувано на: 16 януари 2018 г. / Печат