Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №712 / 13.05.2013 г.


ЗАПОВЕД
№ 712
гр. Силистра,13.05.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ – когато кадастралния план или карта съдържат съществени непълноти или грешки, които налагат изменение на действащия подробен устройствен план, одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър на с. Айдемир със Заповед № РД-18-73/11.12.2006 г на ИД на АГКК, чл. 134, ал. 2, т. 6 – когато има съгласие на всички пряко заинтересувани собственици и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ 07-701/09.05.2013 г. от Йордан Алексиев Манолов, Иван Маринов Давидов, Йордан Неделчев Иванов и Милка Георгиева Цветкова е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид на УПИ VІІІ 701 в кв.221 по плана на с. Айдемир, а по кадастрална карта поземлен имот № 00895.502.701.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 14 май 2013 г. / Печат