Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №713 / 13.05.2013 г.


ЗАПОВЕД
№ 713
гр. Силистра,13.05.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ – когато кадастралния план или карта съдържат съществени непълноти или грешки, които налагат изменение на действащия подробен устройствен план, във връзка с пар. 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ – поради изтичане на сроковете по пар. 6, ал. 2 и 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове се прекратява. Това е основание за изменение на дворищнорегулационните планове при условията и по реда на този закон. и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ26-1350/11.04.2013 г. от Ангел Йорданов Ангелов е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за допълване/поправка на кадастрален план и изменение на плана за регулация за УПИ І 55, УПИ ІХ 55 и УПИ Х 55 в кв. 8 по плана на с. Йорданово (Сабин).

д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 14 май 2013 г. / Печат