Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №714 / 13.05.2013 г.


ЗАПОВЕД
№ 714
гр. Силистра,13.05.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с  чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ – когато има съгласие на всички пряко заинтересувани собственици и след като установих, че подадено Заявление с вх.  № УТ 07–698/25.03.2013 г. от Върбан Пенев Балушев, Нейко Върбанов Пенев и Пеньо Върбанов Пенев е основателно

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид на УПИ ХХХІІ 169  в кв. 12 по плана на с. Проф. Иширково.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 14 май 2013 г. / Печат