Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №723 / 14.05.2013 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ 723
гр. Силистра 14.05.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ , задание за проектиране, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ 08-591 / 13.05.2013г. от  Община Силистра

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - план схема за елементи на техническата инфраструктура за улица ,,Мадара" съставляваща ПИ № 66425.501.8668 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра, за изграждане на нов водопровод по дадената улица.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 16 май 2013 г. / Печат