Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №837 / 03.06.2013 г.


З А П О В Е Д
№ 837
гр. Силистра 03.06.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ , скица - предложение, задание за проектиране и Заявление с вх. № УТ 07-704 / 23.05.2013г. от Кмета на село Калипетрово.

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - изменение на план за регулация в цифров и графичен вид на УПИ XIV кв. 85, по плана на село Калипетрово.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство”

Публикувано на: 04 юни 2013 г. / Печат