Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №859 / 07.06.2013 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ 859
гр. Силистра 07.06.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ 07-705 / 30.05.2013г. от ,,Мишън'' ЕООД

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - изменение на план за регулация за УПИ XIII, УПИ XXXVII, УПИ XIV, УПИ VIII, УПИ IX и УПИ X, кв. 38 по плана на гр. Силистра, промишлена зона ,,Запад''

Димо Стоев
За Кмет Община Силистра
/съгласно Заповед 838/03.06.2013г./

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 07 юни 2013 г. / Печат