Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №882 / 11.06.2013 г.


З А П О В Е Д
№ 882
гр. Силистра 11.06.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ 07-703 / 16.05.2013г. от Лидия Илиева Желкова

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - изменение на план за регулация за УПИ XX3706,3722,6178, УПИ XXXIII3704 и УПИ XXXIV3705, , кв. 1 по плана на гр. Силистра,/ ЦГЧ/

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 11 юни 2013 г. / Печат